جواهر الفرائض‌ (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجواهر الفرائض‌ ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

جواهر الفرایض‌ (کتاب)، اثر خواجه نصیر طوسی در باره مسایل، احکام و فروعات ارث و تقسیم سهام به زبان عربی
جواهر الفرایض در ارث (ترجمه)‌، ترجمه فارسی «جواهر الفرائض» خواجه نصیر


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار