جودی‌ (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجودی‌ ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اسم برای اشخاص ذیل باشد:

اعلام و اشخاص
جودی‌ افندی‌ طرابزونی‌، عالم‌ و شاعر متأخر ترک‌
جودی بن عثمان عبسی‌موروری، نحوی برجسته اندلسی در قرن دوم‌
جودی خراسانی، شاعر مرثیه‌سرا ی‌ قرن‌ سیزدهم‌

مکان
جودی (کوه)، بنابر تصریح قرآن کریم، محل نزول کشتی نوح پس از طوفان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار