حام (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه حام ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

معانی


حام (شتر نر)، شتر نرى که از صلب آن ده فرزند به وجود آید؛ دارای احکام فقهی در باب وقف

اعلام و اشخاص


حام (پسر نوح)، یکی از پسران نوحو برادر سام و یافث


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار