حج قرانذخیره مقاله با فرمت پی دی افحج قِران از اقسام حج است و از آن در باب حج سخن گفته‌اند.


علت نام گذاری حج قران

[ویرایش]

حج بر سه قسم است: حج تمتع، حج افراد و حج قِران. علّت نامگذاری این قسم به قران، همراه آوردن قربانی هنگام احرام بستن‌ است. [۱]

ویژگی حاجی در حج قران

[ویرایش]

حج قران، همچون حج افراد وظیفه اهالی مکه و کسانی است که در محدوده دوازده یا ۴۸ میلی مکه- بنابر اختلاف اقوال در مسئله- سکونت دارند [۲] ( آفاقی).

کیفیت حج قران

[ویرایش]

بنابر مشهور، مناسک و شرایط حج قران همانند حج افراد است، جز در قربانی که در حج افراد قربانی وجود ندارد، لیکن شرط حج قران همراه داشتن قربانی هنگام محرم شدن است. [۳] البته قربانی کردن در منی بر قارن مستحب است؛ [۴] لیکن اگر قربانی همراه آورده را اشعار یا تقلید کند قربانی در منیٰ واجب می‌گردد و تبدیل آن جایز نیست. [۵] [۶] [۷]

احکام حج قران

[ویرایش]

حج گزار در حج قران بدون ضرورت نمی‌تواند به عمره تمتع عدول کند. [۸]
بنابر قول اکثر، [۹] بلکه مشهور [۱۰] حج گزارِ قارن مخیر است احرام را با یکی از این سه: تلبیه، اشعار و تقلید ببندد؛ لیکن در صورت اختیار تلبیه، اشعار یا تقلید مستحب است؛ چنان که در صورت بستن احرام با اشعار یا تقلید، تلبیه استحباب دارد. [۱۱]
بنابر مشهور، قارن می‌تواند طواف- اعم از واجب و مستحب- را قبل از وقوف به عرفات انجام دهد؛ لیکن در اینکه- در این صورت- تجدید تلبیه پس از هر طواف لازم است و در صورت عدم تجدید از احرام خارج می‌شود، یا اینکه تجدید تنها در حج افراد لازم است، و یا در هیچ کدام لازم نیست و خروج از احرام تنها با نیت آن امکان پذیر است، اختلاف می‌باشد. [۱۲] [۱۳]
چنانچه قارن، محصور ( احصار) و به جهت آن از احرام خارج گردد، بنابر قول مشهور باید در سال بعد حج قران انجام دهد و به جا آوردن حجی دیگر از آن کفایت نمی‌کند. [۱۴]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهذّب الاحكام، ج۱۲، ص۳۱۵- ۳۱۶.
۲. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۴۴- ۴۷.    
۳. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۵۰.    
۴. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۹۶.    
۵. جواهر الکلام، ج۱۹، ص۱۹۲- ۱۹۶.    
۶. مهذّب الاحكام، ج۱۴، ص۲۴۶.
۷. مهذّب الاحكام، ج۱۴، ص۳۱۰.
۸. جواهر الکلام، ج۱۷، ص۷۴.    
۹. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۵۵- ۵۷.    
۱۰. مستند الشیعه، ج۱۱، ص۳۰۹    
۱۱. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۵۶- ۵۷.    
۱۲. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۷۸.    
۱۳. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۵۹- ۶۵.    
۱۴. جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۵۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۲۳۲- ۲۳۳.    رده‌های این صفحه : اقسام حج | حج | فقه
جعبه‌ابزار