حدث و خبث

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر شرع مقدس اسلام آنچه كه مى‌تواند انسان را از حالت طهارت خارج كند بر دو قسم است.


انواع نجاست ها

[ویرایش]

اول نجاستهاى ظاهرى كه در اصطلاح فقه خبث ناميده مى‌شود و راه پاك شدن از آنها همان است كه در بحث مطهرات رساله‌هاى عمليه بيان شده.
دوم نجاستهاى باطنى كه در اصطلاح فقه حدث ناميده مى‌شود البته با ديد دقيق نمى‌توان حدث را نجاست ناميد بلكه حدث تنها يك حالت روانى ايجاد مى‌كند كه آمادگى عبادت و مناجات را از انسان مى‌گيرد.

پاك كننده هاي حدث و خبث

[ویرایش]

بنابر اين پاك كننده‌ها بايد بر دو قسم باشند:
۱. پاك كننده از خبث مثل استحمام و...
۲. پاك كننده از حدث.
آنچه كه مى‌تواند حدث را از وجود يك انسان رفع كند و به او آمادگى عبادت دهد سه چيز است كه عبارتند از وضو، غسل و تیمّم.

منبع

[ویرایش]

كتاب اخلاق، آيت الله عبدالله شبر، صفحه ۵۶.


رده‌های این صفحه : تیمم | طهارت | غسل | فقه | وضو
جعبه ابزار