حدیث قوی کالموثق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدیث قوی کالموثق، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به خبری که بعضی از راویان آن غیر ممدوح و مذموم لکن بعد از اصحاب اجماع بعضی از آنان غیر امامی ثقه باشند، گفته می‌شود.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

قوی کالموثق حدیثی است که درباره بعضی از راویان آن مدح یا ذمی وارد نشده ولی پس از اصحاب اجماع (که درباره آنها گفته شده «انه ممن اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنه) واقع شده باشند و بقیه راویان ثقه باشند ولو بعضی از آنان غیر امامی باشند یا برخی از راویان امامی به حد وثاقت نرسند بلکه ممدوح به مدحی نزدیک وثاقت باشند ولی بقیه راویان ثقه باشند.
فاضل استرآبادی در لب اللباب، الفاظ درایه‌ای منحصر به فردی دارد که برخی از آنها در کلمات فقهاء متاخر نیز استعمال شده از آن جمله «قوی کالموثق» است.

مترادفات

[ویرایش]

خبر قوی کالموثق، روایت قوی کالموثق، قوی کالموثق
[۱] علم الدرایه، ص۱۵۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. علم الدرایه، ص۱۵۹.
۲. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۱، ص۱۷۵.    
۳. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۱، ص۱۷۷.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «حدیث قوی کالموثق»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۷/۱۲.    


جعبه ابزار