حدیث متشابه سندی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدیث متشابه سندی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به حدیث منقول توسط کسی که نام وی دارای دو احتمال مساوی باشد، گفته می‌شود.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

حدیث متشابه دو قسم است که یکی از آن دو قسم متشابه سندی است غالباً مراد از متشابه در السنه اهل حدیث همین قسم است.

صور متشابه سندی

[ویرایش]

حدیث متشابه سندی دارای صوری است که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می‌شود:

← صورت اول


نام دو راوی در نگارش و تلفظ واحد باشد ولی اسم پدران ایشان از نظر نگارش هماهنگ ولی از نظر تلفظ ناهماهنگ باشد مانند:
محمد بن عقیل در این مثال نام دو راوی «محمد» از نظر نگارش و تلفظ واحد است ولی نام پدران ایشان «عقیل» از نظر نگارش واحد است ولی از نظر تلفظ مختلف است زیرا یکی به فتح و دیگری به ضم عین خوانده می‌شود.

← صورت دوم


نام دو راوی در نگارش هماهنگ باشد ولی در تلفظ هماهنگ نباشد و نام پدران ایشان در نگارش و تلفظ هماهنگ باشد مانند شریح بن نعمان که نام پدر دو راوی «نعمان» از نظر تلفظ و نگارش تفاوت ندارند ولی نام یکی از راویان شریح - باشین و حاء - و نام دیگری سریج - با سین و جیم - می‌باشد که از نظر نگارش هماهنگ و از نظر تلفظ ناهماهنگ است.

← صورت سوم


نام یا کنیه دو راوی از نظر نگارش و تلفظ هماهنگ باشد ولی نسبت ایشان از نظر نگارش هماهنگ و از نظر تلفظ ناهماهنگ باشد. مانند: ابوعمرو شیبانی که کنیه هر دو راوی ابوعمرو است و هیچ اختلافی از نظر نگارش و تلفظ ندارند ولی نسبت یکی شیبانی - با شین - و دیگری سیبانی - با سین - است.

← صورت چهارم


نسبت دو راوی از نظر نگارش و تلفظ هماهنگ باشد ولی نام یا کنیه ایشان از نظر نگارش هماهنگ و از نظر تلفظ ناهماهنگ باشد مانند ابو رحال انصاری که این نسبت از نظر نگارش و تلفظ هماهنگ است ولی کنیه یکی از راویان ابورجال و کنیه دیگری ابورحال است.

تعبیرات مترادف

[ویرایش]

مرداف‌های این اصطلاح عبارتند از: خبر متشابه سندی، متشابه سندی و روایت متشابه سندی.
[۱] علیاری تبریزی، علی بن عبدالله، بهجة الامال، ج۱، ص۴۰۷.
[۳] درایة الحدیث، ص۷۲-۷۳.
[۴] علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۳۳.
[۸] مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۳، ص۳۱۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. علیاری تبریزی، علی بن عبدالله، بهجة الامال، ج۱، ص۴۰۷.
۲. صنعانی، محمد بن اسماعیل، توضیح الافکار، ج۲، ص۴۹۳-۴۹۴.    
۳. درایة الحدیث، ص۷۲-۷۳.
۴. علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۳۳.
۵. بروجردی، سیدعلی، طرائف المقال، ج۲، ص۲۵۳.    
۶. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۱، ص۲۸۴.    
۷. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۱، ص۲۸۶.    
۸. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۳، ص۳۱۸.
۹. صدر، سیدحسن، نهایة الدرایة، ص۳۳۰.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «حدیث متشابه سندی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۷/۱۶.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | حدیث متشابه
جعبه ابزار