حدید (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدید ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

قرآن


سوره حدید، پنجاه‌ وهفتمین سوره قرآن کریم در ترتیب مصحف‌

کاربردهای دیگر


حدید چینی، نام نوعى سنگ و دارای احکامی در فقه اسلامی
حدید، آهن (به عربی، حدید)، فلز معروف و دارای احکامی در فقه اسلامی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار