حرزالدین (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحرزالدین ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

آل حرزالدین، ‌آل حِرزُالدین، از خاندان‌های علمی نجف در قرن دوازدهم تا چهاردهم

احمد بن علی حرزالدین نجفی، احمد حرزالدین فرزند علی از افراد مشهور خاندان حرزالدین
حسن بن علی حرزالدین نجفی، حسن حرزالدین فرزند علی از افراد مشهور خاندان حرزالدین
عبدالحسن بن احمد حرزالدین نجفی، عبدالحسن حرزالدین فرزند احمد از افراد مشهور آل حرزالدین
عبدالحسین بن علی حرزالدین نجفی، عبدالحسین حرزالدین فرزند علی از افراد مشهور خاندان حرزالدین
عبدالکریم بن محمد حرزالدین نجفی، عبدالکریم حرزالدین فرزند محمد حرزالدین از افراد مشهور خاندان حرزالدین
علی بن عبدالله حرزالدین نجفی، علی حرزالدین فرزند عبدالله از افراد مشهور خاندان آل حرزالدین
کاظم بن علی حرزالدین نجفی، کاظم حرزالدین فرزند علی، ادیب و از افراد مشهور خاندان حرزالدین
محمد بن عبدالله حرزالدین نجفی، محمد حرزالدین فرزند عبدالله از افراد مشهور خاندان حرزالدین
محمد بن علی حرزالدین نجفی، محمد حرزالدین نجفی (۱۲۷۳ - ۱۳۶۵قمری) عالم بزرگ از خاندان معروف حرزالدین
محمدحسین بن علی حرزالدین نجفی، محمدحسین حرزالدین فرزند علی از افراد شاخص خاندان حرزالدین
مهدی بن احمد حرزالدین نجفی، مهدی حرزالدین فرزند احمد از افراد مشهور آل حرزالدین
هیکل بن عبدالله حرزالدین نجفی، هیکل حرزالدین فرزند عبدالله از افراد مشهور آل حرزالدین


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار