حرز (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحرز ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

حرز (قواعد فقه)، یکی از قواعد فقهی به معنای یکی از شروط قطع ید سارق
حرز (تعویذ)، پاره‌ای از آیات، اذکار، اوراد و ادعیه مأثور برای حفظ جان و مال از آسیب‌ها یا برای رفع بلا و آفات
حرز (حقوق جزا)، یکی از بحث‌های مطرح در حقوق جزا به معنای محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار