حرفوشی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحرفوشی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابراهیم بن محمد حرفوشی عاملی کرکی اصفهانی، از فقها و محدّثین اصفهان در قرن یازدهم هجری
امیر جهجاه‌ بن مصطفی حرفوشی، از شخصیت‌های خاندان آل حرفوش
امیریونس حرفوشی، از شخصیت‌های خاندان آل حرفوش
محمد بن علی‌ حرفوشی حریری کرکی، مشهورترین و پرآوازه‌ترین دانشمند خاندان آل حرفوش
موسی‌ بن علی حرفوشی، پسر علی‌ بن موسی حرفوشی از شخصیت‌های خاندان آل حرفوش


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار