حسنه (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه حسنه در دو معنی متفاوت استعمال شده:
۱. حَسَنِه به معنی عمل صالح
۲. حَسَنِه به معنی حدیث حسن


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار