حسن‌علی اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسن‌علی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

حسن‌علی اصفهانی (ادیب)، از ادبای اصفهان در قرن دهم هجری
حسن‌علی اصفهانی (نسخ‌نویس)، از فضلا و نسخ‌نویسان قرن دهم هجری در اصفهان
حسن‌علی بن ابوطالب مجلسی اصفهانی، عالم فاضل کامل در اصفهان
حسن‌علی بن اسماعیل نجف‌آبادی اصفهانی، از خطاطان خط نسخ در قرن سیزدهم هجری در اصفهان
حسن‌علی بن محمدباقر مجلسی اصفهانی، از علماء اصفهان و از سلسله مجلسی در اصفهان
حسن‌علی بن جمال‌الدین قهپائی اصفهانی، از فضلای قرن یازدهم هجری در اصفهان
حسن‌علی بن حیدر شیرازی اصفهانی، از نویسندگان کتب و نستعلیق‌نویسان در قرن یازدهم هجری در اصفهان
حسن‌علی بن محمدصادق الماسی مجلسی اصفهانی، عالم فاضل و واعظ کامل، از دانشمندان خاندان مجلسی در قرن سیزدهم هجری در اصفهان
حسن‌علی بن ملامحمّدصالح مازندرانی اصفهانی، عالم ادیب و فاضل لبیب، از دانشمندان قرن دوازدهم هجری در اصفهان
حسن‌علی بن عبدالرضا فاتح‌نژاد نصرآبادی جرقویه‌ای اصفهانی، از پزشکان ماهر عصر حاضر در اصفهان
حسن‌علی بن عبدالله شوشتری اصفهانی، عالم فاضل و فقیه محقق در اواخر قرن دهم هجری
حسن‌علی بن علی سوزی ساوجی اصفهانی، از شعرای قرن دهم هجری از اهالی ساوه و در اصفهان ساکن
حسن‌علی بن محمدکریم مجلسی اصفهانی، از فضلاء خاندان مجلسی در اصفهان
حسن‌علی بن آقاجمال‌الدین محمد خوانساری اصفهانی، عالم فاضل، از علمای اصفهان در اواخر دوره صفویه
حسن‌علی موحد اصفهانی، خطاط قرن دهم هجری در اصفهان
میرزا حسن‌علی نصرآبادی اصفهانی، از شعرای عهد شاه عباس اول صفوی در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار