حسن‌علی مجلسی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسن‌علی مجلسی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

حسن‌علی بن ابوطالب مجلسی اصفهانی، عالم فاضل کامل در اصفهان
حسن‌علی بن محمدباقر مجلسی اصفهانی، از علماء اصفهان و از سلسله مجلسی در اصفهان
حسن‌علی بن محمدصادق الماسی مجلسی اصفهانی، عالم فاضل و واعظ کامل، از دانشمندان خاندان مجلسی در قرن سیزدهم هجری در اصفهان
حسن‌علی بن محمدکریم مجلسی اصفهانی، از فضلاء خاندان مجلسی در اصفهانی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار