حسن برغانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسن برغانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

حسن بن علی‌نقی برغانی صالحی حائری، عالم شیعی مقیم حرمین و نویسنده بقیع الغرق
حسن بن عبدالوهاب برغانی، از آل برغانی، از خاندان‌های مشهور علمی و زعمای مذهبی قزوین و برغان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار