حسن بن ابراهیم (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسن بن ابراهیم ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

حسن بن ابراهیم انواری سودائی دستگردی اصفهانی، از اساتید دانشکده پزشکی اصفهان
حسن بن ابراهیم بطحائی اصفهانی، از امامزادگان عالی‌قدر در اصفهان
حسن بن ابراهیم عراقی سلطان‌آبادی اصفهانی، عالم فاضل و فقیه مجتهد در اصفهان
حسن بن ابراهیم کرانی مجتهد اصفهانی، از محدّثین و فقهای قرن پنجم هجری در اصفهان
سیدحسن بن سیدابراهیم مقدس حسینی اصفهانی، عالم فاضل جلیل، از علمای قرن سیزدهم هجری در اصفهان
سیدحسن بن ابراهیم موسوی اصفهانی، از علماء شیخیه در اواخر دوره قاجاریه در اصفهان
حسن بن ابراهیم ابّح بغدادی، از دانشمندان ریاضی در قرن دوم و سوم هجری قمری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار