حسن بن احمد (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسن بن احمد ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

حسن بن احمد بزاز، محدث و متکلم اشعری قرن چهارم و پنجم
• ‌حسن بن احمد حداد، محدّث و عالم علم قرائت در قرن پنجم و ششم
حسن بن احمد اعصم، از رهبران قرمطیان بحرین در قرن چهارم
حسن بن احمد البنا، بنیانگذار و رهبر کل جمعیّت اسلامی اخوان المسلمین
حسن بن احمد المهلبی، از دانشمندان و جهانگردان دوره خلفای فاطمی مصر
حسن بن احمد جلال یمنی، فقیه‌، مفسر و ادیب‌ زیدی‌ مذهب‌ قرن‌ یازدهم‌
ابن‌المبرد بدرالدین حسن بن احمد آل‌عبدالهادی، حسن بن احمد بن عبدالهادی، یکی از شخصیت‌های آل‌عبدالهادیرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار