حسن بن حسین اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسن بن حسین اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

حسن بن حسین اعوری اصفهانی، شاعر و ادیب فاضل در اصفهان
حسن بن حسین فروتن کاشانی اصفهانی، شاعر معاصر در اصفهان
حسن بن حسین شکسته‌نویس مشرف اصفهانی، از خوش‌نویسان قرن سیزدهم هجری
سیدحسن بن سیدحسین حسینی برزانی اصفهانی، عالم فاضل و واعظ ماهر در اصفهان
سیدحسن بن سیدحسین خلیفه سلطان اصفهانی، عالم فاضل محقّق از اجلّه و علماء و زهاد و متکلّمین، در قرن یازدهم هجری
سیدحسن بن سیدحسین فانی حسینی یزدی اصفهانی، عالم فاضل جلیل و واعظ کامل بلیغ، زاهد متّقی در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار