حسن بن حسین (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسن بن حسین ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن ابی‌جامع حسن‌ بن ‌حسین، از شخصیت‌های برجسته خاندان آلِ ابی‌جامع
حسن بن حسین اعوری اصفهانی، شاعر و ادیب فاضل در اصفهان
حسن بن حسین فروتن کاشانی اصفهانی، شاعر معاصر در اصفهان
حسن بن حسین شکسته‌نویس مشرف اصفهانی، از خوش‌نویسان قرن سیزدهم هجری
سیدحسن بن سیدحسین حسینی برزانی اصفهانی، عالم فاضل و واعظ ماهر در اصفهان
سیدحسن بن سیدحسین خلیفه سلطان اصفهانی، عالم فاضل محقّق از اجلّه و علماء و زهاد و متکلّمین، در قرن یازدهم هجری
سیدحسن بن سیدحسین فانی حسینی یزدی اصفهانی، عالم فاضل جلیل و واعظ کامل بلیغ، زاهد متّقی در اصفهان
حسن بن حسین جحدری کندی، از اصحاب امام صادق (علیه‌السّلام)
ابوسعید حسن بن حسین سکّری مهلبی، لغت‌شناس، نسب‌شناس و عالم به اخبار و تاریخ گذشتگان و از علمای نحوی در قرن سوم هجری
حسن بن حسین سکونی کوفی، از محدثان موثق در قرن دوم و سوم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار