حسن بن عباس (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسن بن عباس ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

حسن بن عباس بلاغی، یکی از شخصیت‌های خاندان آل بلاغی
حسن بن عباس حریش، از راویان ضعیف شیعه
حسن بن عباس رستمی اصفهانی، از محدّثین شافعی اصفهان در قرن ششم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار