حسن بن عبداللّه اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسن بن عبداللّه اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

حسن بن عبداللّه قاضی اصفهانی، از علمای اواخر دوره قاجاریه در اصفهان
حسن بن عبداللّه لغذه اصفهانی، ادیب و نحوی لغوی، از دانشمندان و ادبای اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار