حسن بن علی اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسن بن علی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

حسن بن علی اصفهانی (خطاط)، خطاط نسخ نویس، در قرن یازدهم هجری
حسن بن علی مهابادی اصفهانی، فقیه صالح متبحّر، از ثقات علمای امامیه در قرن ششم هجری
حسن بن علی دیلمانی تنکابنی اصفهانی، عالم فاضل حکیم عارف و ادیب شاعر در اصفهان
حسن بن علی کربلایی حائری اصفهانی، عالم فاضل و فقیه ماهر و از شاگردان میرزای شیرازی
حسن بن علی سنبلانی جعفی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم و چهارم هجری
حسن بن علی طبری آملی استرآبادی، از محدّثین و دانشمندان شیعه در قرن هفتم هجری
عزالدین حسن بن علی اصفهانی، از محدّثان و دانشمندان قرن ششم و هفتم هجری
حسن بن علی اصفهانی (کاتب)، از فضلاء اصفهان در قرن هشتم هجری
حسن بن علی بن مهران اصفهانی، از محدّثین اصفهان
حسن بن علی بن یعقوب اصفهانی، از محدّثین اصفهان
میرزا حسن‌خان بن علی جابری انصاری اصفهانی، فاضل ارجمند، ادیب اریب، مورّخ توانا و شاعر ماهر در اصفهان
حسن بن علی قدسی کاشانی اصفهانی، عالم فاضل و عابد زاهد و از علمای قرن چهاردهم هجری در اصفهان
حسن بن علی لنجانی اصفهانی، از خطاطان و نویسندگان کتب در قرن سیزدهم هجری
سیدحسن بن سیدعلی ضوئی حسینی اصفهانی، ادیب و شاعر در اصفهان
سیدحسن بن سیدعلی طباطبائی اصفهانی، فاضل خطاط در قرن سیزدهم هجری
سیدحسن بن علی امامی سدهی اصفهانی، عالم فاضل و ادیب کامل در اصفهان
سیدحسن بن سیدعلی حسنی نائینی اصفهانی، از علمای جلیل‌القدر عهد صفویه
سیدحسن بن علی مدرس حسینی میرمحمّدصادقی اصفهانی، عالم کامل و فقیه محقق مدقق، جامع معقول و منقول در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار