حسینی قزوینی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسینی قزوینی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

خاندان حسینی قزوینی، حسینی قزوینی، خاندانی شیعی مشهور به علم و فقاهت، از فرزندان محمد فَصیح بن میراولیاء در سده‌های یازدهم تا سیزدهم

میرمحمدمعصوم حسینی قزوینی، میرمحمد معصوم، فرزند محمد فصیح، فقیه و متکلم امامی، سرسلسله خاندان حسینی قزوینی
سیدمحمدابراهیم حسینی قزوینی، سید محمدابراهیم (میر ابراهیما/ ابراهیم)، فرزند میرمحمدمعصوم، فقیه، حکیم و متکلم امامی
سیدحسین بن محمدابراهیم حسینی قزوینی، از عالمان بزرگ قرن دوازدهم هجری و از مشایخ اجازۀ علامۀ بحرالعلوم
سید حسین حسینی قزوینی، از علما و فعالان سیاسی ایران در قرن چهاردهم هجری
سیدمحمدباقر حسینی قزوینی اصفهانی، سیدمحمدباقر حسینی قزوینی، از فضلاء قرن سیزدهم هجری اصفهان
شرف‌الدین فضل‌الله حسینی قزوینی، شرف‌الدین فضل‌الله حسینی قزوینی از مورخان و شاعران سده هفتم و هشتم
فاطمه بنت سیدحسین حسینی قزوینی، زنی دانشمند، باتقوا و حافظ قرآن و متبحر در علوم عقلی و نقلی
سیدحسن بن ابراهیم حسینی قزوینی، استاد آخوند ملاعلی نوری
سیداحمد بن ابراهیم حسینی قزوینی، از علمای بزرگ قزوین
سیدعبدالجواد بن حسین حسینی قزوینی، منسب خاندان حاج سیدجوادی قزوین
سیدعلی بن ابراهیم حسینی قزوینی، یکی از شخصیت‌های خاندان حسینی قزوینی
سیدمحمدمهدی بن ابراهیم حسینی قزوینی، فرزند سیدمحمدابراهیم حسینی قزوینی، یکی از شخصیت‌های خاندان حسینی قزوینیرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار