حسین‌قلی اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسین‌قلی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

حسین‌قلی بن ابوالفتح دانشور قهفرخی اصفهانی، شاعر قرن چهاردهم هجری
حسین‌قلی‌خان بن باباخان خطائی دهاقانی اصفهانی، شاعر ادیب و از سخنوران اواخر دوره قاجاریه اصفهان
حسین‌قلی بن غلام‌حسین سخائی نجف‌آبادی اصفهانی، شاعر ادیب در اصفهان
حسین‌قلی مشفق ضرغام اصفهانی، شاعر ادیب در قرن چهاردهم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار