حسین اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسین اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

حسین بن احمد جوهری‌فرد اصفهانی، شاعر ادیب در اصفهان
حسین بن احمد نجفی اصفهانی، از فضلاء قرن یازدهم هجری اصفهان
حسین بن احمد عمادزاده کربکندی برخواری اصفهانی، نویسنده و محقّق دانشمند اصفهانی
حسین بن احمد مهری اصفهانی، از محدّثین عامه اصفهان
حسین بن احمد انصاری اصفهانی، از فضلای قرن یازدهم هجری اصفهان
حسین بن احمد گرجی فریدنی اصفهانی، از خطاطان و نویسندگان کتب در قرن سیزدهم هجری در اصفهان
حسین بن احمد محیی اصفهانی، از پزشکان ماهر اصفهان
حسین بن اسحاق اصفهانی، از محدّثین اصفهان
ابوعبدالله حسین بن اسحاق اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
حسین بن اسماعیل منتصر اصفهانی، شاعر ادیب در اصفهان
حسین بن اصغر سلطان الکتابی اصفهانی، از خوشنویسان و کتیبه نویسان معاصر اصفهان
سیدحسین بن محمدباقر خلیفه سلطانی مرعشی اصفهانی، عالم فاضل از علماء اصفهان در قرن دوازدهم هجری
حسین بن اکبر الهام اصفهانی، از سخنوران قرن دوازدهم هجری و معاصر در اصفهان
حسین بن باقر نائینی اصفهانی، از علماء و فضلای اصفهان در اواخر دوره قاجاریه
ابن دلویه حسین بن ابراهیم مدینی اصفهانی، ابوسهل حسین بن ابراهیم بن دَلّویه مدینی، از محدّثین اصفهان
ابن‌خیاط حسین بن فرج بغدادی اصفهانی، ابوعلی (یا ابوصالح) حسین بن فَرَج بغدادی معروف به «ابن خیّاط»، از محدّثین قرن سوم هجری
ابن‌زیله ابومنصور حسین بن محمد اصفهانی، از دانشمندان اصفهان در قرن پنجم هجری و توانا در فنون حکمت و موسیقی و ریاضی
ابوالقاسم حسین بن محمد راغب اصفهانی، معروف به راغب اصفهانی (درگذشته ۵۰۲ قمری) لغت‌شناس و از ادیبان و حکیمان اهل اصفهان
تاج‌الدین حسین بن محمد صاعدی اصفهانی، از دانشمندان و فضلای خاندان صاعدی در قرن دهم هجری
ابن‌شفروه حسین بن عبیداللّه قزوینی اصفهانی، از فضلاء و دانشمندان اواخر قرن ششم هجری در اصفهان
ابن‌متویه حسین بن محمد اصفهانی، از محدّثین اصفهان
ابن‌منجویه ابوعلی حسین بن ابومحمد اصفهانی، از محدّثین قرن پنجم هجری در اصفهان
حسین ادیب تخت‌فولادی اصفهانی، از هنرمندان موسیقی اصفهان
ملاحسین اردستانی اصفهانی، عالم فاضل و فقیه ماهر، از علمای قرن سیزدهم هجری در اصفهان
حسین‌خان اسیری اصفهانی، شاعر ادیب در اصفهان
شیخ حسین اصفهانی، از علماء و فضلای ربّانی اصفهان
میرزا حسین اصفهانی، خطاط قرن یازدهم هجری اصفهان
ملّاحسین اصفهانی، از علماء و فضلای اصفهان
امیر قوام‌الدین حسین اصفهانی، از فقهاء و علمای اصفهان در قرن دهم هجری در دوره صفویه
شیخ حسین بن آخوند ملامحمدابراهیم اصفهانی، عالم فاضل، از علمای گمنام قرن سیزدهم هجری اصفهان
حسین بن محمدابراهیم تحویلدار اصفهانی، از دانشمندان قرن سیزدهم هجری اصفهان
حسین بن ابراهیم سلماسی اصفهانی، از دانشمندان و خوشنویسان قرن ششم هجری اصفهان
حسین بن ابراهیم ادیب نطنزی اصفهانی، شاعر، ادیب و دانشمند لغوی قرن پنجم هجری در اصفهان
حسین بن ابراهیم تنکابنی اصفهانی، حکیم اشراقی شیعی، از فلاسفه عالیقدر قرن یازدهم هجری
حسین بن مظفر سمنانی خاتون‌آبادی اصفهانی، از خوشنویسان عصر صفویه در اصفهان
ابوعلی حسین بن معمر قصری اصفهانی، فقیه و محدث قرن ششم هجری
حسین بن محمود امامی نائینی اصفهانی، نویسنده و مورّخ معاصر در اصفهان
حسین بن محمود مبصرالسلطنه اصفهانی، از چهره‌های اهل ادب در اواخر دوره قاجاریه
حسین بن مهدی عشاقی اصفهانی، از علماء و فضلاء معاصر در اصفهان
حسین بن نظرعلی سدهی امامی اصفهانی، شاعر ادیب معاصر در اصفهان
حسین‌خان بن محمدهاشم دانش اصفهانی، نویسنده و ادیب فاضل در ترکیه
ابوعبدالله حسین بن یوحن باوری یمنی اصفهانی، از محدّثین قرن ششم هجری
حسین بن یوسف عمادالواعظین کربکندی اصفهانی، واعظ صالح و فاضل ادیب محدّث در اصفهان
میرزا حسین‌خان اعتلاءالدوله اصفهانی، ادیب، نویسنده و روزنامه‌نگار، از پیشگامان روزنامه‌نگاری در اصفهان
حسین بنای اصفهانی، از شعرای قرن سیزدهم هجری
ملاحسین تفلیسی اصفهانی، عالم عامل و زاهد کامل در اصفهان
حسین تفنگ‌ساز اصفهانی، استاد تفنگ‌ساز اوایل قرن سیزدهم هجری
حسین توکلی اصفهانی از شعرای معاصر اصفهان
میرزا حسین جابری انصاری اصفهانی، از اعیان و بزرگان شهر اصفهان در قرن دوازدهم هجری
حسین حافظ هروی اصفهانی، از اساتید بزرگ خوشنویسی ایران
ملاحسین حکیم اصفهانی، شاعر، ادیب و پزشک ماهر در اصفهان
حسین میردامادی حکیم اصفهانی، طبیب ماهر، حاذق و دیندار در اوایل قرن چهاردهم هجری اصفهان
حسین دودی اصفهانی، شاعر درویش مسلک و رند بی‌پروا در اواخر دوره قاجاریه در اصفهان
ملاحسین رفیق اصفهانی، از شعرای معروف قرن دوازدهم و سیزدهم هجری در اصفهان
حسین روشندل دهکردی اصفهانی، از شعرای قرن چهاردهم هجری
میرزا حسین شبیه اصفهانی، از خوانندگان و تعزیه‌خوان‌ها قدیم مکتب اصفهان در عصر قاجاریه
حسین صافی گلشنی اصفهانی، از شعرای اصفهان در قرن چهاردهم هجری
شیخ حسین صحاف اصفهانی، مدیر مجلّه درّة النجفّ اولین مجلّه چاپ نجف اشرف
میرزا حسین صراف اصفهانی، شاعر و از اهالی اصفهان
حسین ظهیری اصفهانی، از دانشمندان و ادبای اصفهان
حسین علاقمندان اصفهانی، از هنرمندان معاصر اصفهان
میرزا حسین فریدی اصفهانی، از فضلاء قرن سیزدهم هجری اصفهان
حسین فسائی شیرازی اصفهانی، عالم فاضل محقّق، از دانشمندان قرن دوازدهم هجری اصفهان
حسین قصه‌خوان اصفهانی، شاعر ادیب و سخنور قرن دهم هجری در اصفهان
ملاحسین کاشی اصفهانی، عالم فاضل محدّث در اصفهان
حسین کوزه کنانی اصفهانی، از شعرای قرن سیزدهم هجری و منشی دفتر فتحعلی‌شاه قاجار
حسین کوشای فخاری اصفهانی، شاعر و ادیب هنرمند معاصر در اصفهان
کمال‌الدین حسین گلستانه اصفهانی، خوشنویس هنرمند قرن دوازدهم هجری اصفهان
حسین لواسانی اصفهانی، خوشنویس هنرمند قرن یازدهم هجری اصفهان
شیخ حسین مازندرانی اصفهانی، عالم فاضل و از دانشوران قرن دوازدهم هجری
حسین مالمیری اصفهانی، شاعر ادیب و فاضل از سخنوران قرن یازدهم هجری
میرزا حسین مشرف اصفهانی، شاعر ادیب و از صاحب منصبان دربار صفوی
حسین معمار اصفهانی، از اساتید هنرمند اصفهان در قرن دهم هجری
حسین منجم اصفهانی (منجم)، فاضل و دانا به علوم ریاضی و هیأت
حسین ورنامخواستی لنجانی اصفهانی، عالم فاضل و از دانشمندان قرن سیزدهم هجری اصفهان
سیدحسین مازندرانی اصفهانی، فاضل ادیب و واعظ خطیب در اصفهان
سیدحسین متعظ برزانی اصفهانی، از فضلاء و وعاظ معاصر اصفهان
سیدحسین مجمر زواره‌ای اردستانی اصفهانی، شاعر و ادیب توانای عهد قاجاریه
سیدحسین نظام‌الدینی اصفهانی، عالم فاضل زاهد در اصفهان
سیدحسین قزوینی اصفهانی، از علماء و فضلای اصفهان
سیدحسین طباطبائی کچویه‌ای اردستانی اصفهانی، از فضلاء قرن سیزدهم هجری اصفهان
سیدحسین حسینی گلستانه اصفهانی، عالم فاضل و از سلسله سادات جلیل‌القدر گلستانه اصفهان
سیدحسین چادردوز تبریزی اصفهانی، از خوشنویسان هنرمند در اصفهان
سیدحسین حسنی اصفهانی، خطاط شکسته‌نویس قرن سیزدهم هجری
امیر سیدحسین حسینی، عالم فاضل و از محدّثین و فضلای قرن یازدهم هجری اصفهان
سیدحسین شهشهانی اصفهانی (عالم)، عالم فاضل محقّق، از مخالفان شیخیه در اصفهان
سیدحسین شهودی سبزواری اصفهانی، شاعر ادیب و از سخنوران اواخر قرن دهم و اوایل قرن یازدهم هجری
سیدحسین بن سیدهاشم خوراسکانی اصفهانی، از فضلاء قرن سیزدهم هجری اصفهان
سیدحسین بن سیدابراهیم طباطبائی فشارکی اصفهانی، عالم فاضل، از علمای اوایل قرن چهاردهم هجری اصفهان
سیدحسین اصفهانی (عالم)، عالم فاضل کامل، جامع معقول و منقول، از علمای قرن سیزدهم هجری در اصفهان
سیدحسین ابرقویی اصفهانی، عالم فاضل جلیل در اصفهان
سیدحسین اصفهانی (زاهد)، عالم فاضل زاهد متقی در اصفهان
حسین بن محمدتقی سمیرمی اصفهانی، از علمای اواخر دوره قاجاریه در اصفهان
سیدقوام‌الدین حسین اصفهانی، از سادات اصفهان و از مردان صاحب نام و معتبر روزگار
سیدحسین بن جعفر خادمی اصفهانی، فقیه امامی معاصر


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار