حسین بغدادی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسین بغدادی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

حسین بن محمد بارع بغدادی، ‌بارِع، ابوعبداللّه حسین بن محمد بن عبدالوهاب بدری بغدادی، ادیب و شاعر عرب قرن پنجم و اوایل ششم
ابن‌خیاط حسین بن فرج بغدادی اصفهانی، ابن خیاط حسین بن فرج بغدادی اصفهانی، از محدّثین قرن سوم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار