حسین بن ابراهیم اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسین بن ابراهیم اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

حسین بن ابراهیم سلماسی اصفهانی، از دانشمندان و خوشنویسان قرن ششم هجری اصفهان
حسین بن ابراهیم ادیب نطنزی اصفهانی، شاعر، ادیب و دانشمند لغوی قرن پنجم هجری در اصفهان
حسین بن ابراهیم تنکابنی اصفهانی، حکیم اشراقی شیعی، از فلاسفه عالیقدر قرن یازدهم هجری
سیدحسین بن سیدابراهیم طباطبائی فشارکی اصفهانی، عالم فاضل، از علمای اوایل قرن چهاردهم هجری اصفهان
ابن دلویه حسین بن ابراهیم مدینی اصفهانی، از محدّثین اصفهان


رده‌های این صفحه : ابها‌م‌زدایی
جعبه ابزار