حسین بن ابراهیم (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسین بن ابراهیم ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

حسین بن ابراهیم تنکابنی، تنکابنی، حسین بن ابراهیم، حکیم اشراقی شیعی در قرن یازدهم
حسین بن ابراهیم همدانی جورقانی، جُورَقانی‌، ابوعبداللّه حسین بن‌ ابراهیم‌ همدانی‌، عالم‌ و محدّث‌ قرن ‌ ششم‌
ابن دلویه حسین بن ابراهیم مدینی اصفهانی، از محدّثین اصفهان
ابراهیم بن حسین بلاغی، یکی از شخصیت‌های خاندان آل بلاغی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار