حسین بن محمدابراهیم اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسین بن محمدابراهیم اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

شیخ حسین بن آخوند ملامحمدابراهیم اصفهانی، عالم فاضل، از علمای گمنام قرن سیزدهم هجری اصفهان
حسین بن محمدابراهیم تحویلدار اصفهانی، از دانشمندان قرن سیزدهم هجری اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار