حسین بن محمد طباطبایی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسین بن محمد طباطبایی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

حسین بن محمد طباطبایی حسنی، یکی از شخصیت‌های آل طباطبای ایران
حسین بن محمد بن بدرالدین طباطبایی، یکی از شخصیت‌های آل طباطبای یمن


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار