حسین کربکندی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسین کربکندی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

حسین بن احمد عمادزاده کربکندی برخواری اصفهانی، نویسنده و محقّق دانشمند اصفهانی
حسین بن یوسف عمادالواعظین کربکندی اصفهانی، واعظ صالح و فاضل ادیب محدّث در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار