حصر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه حصر ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

حصر (آیه)، اطلاق شده به آیه ۱۴۵ سوره انعام
حصر (منطق)، یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق، به معنای تعیین کمیت افراد موضوع کلی در قضیه حملیه، و حکم به تعمیم یا تخصیص ثبوت اتصال و انفصال در قضیه شرطیه
حصر (اصول)، اختصاص دادن یکی از دو چیز «موضوع و حکم» به دیگری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار