حلم (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحِلم به کسر حاء و سکون لام به معنای بردباری است.
حُلم به ضم حاء و به سکون لام به معنای رؤیا است.
حُلُم به ضم حاء و لام به معنای بلوغ است.


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار