حله (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

حله (جامه) (به ضم ‌حاء و فتح و تشدید لام)، دو جامه از جامه‌های یمن
شهر حله (به کسر حاء و کسر و تشدید لام)، شهری در ميانه عراق
حله (رسم جاهلی)، از رسوم عرب جاهلی در زیارت خانه خدا


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار