حویزی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحویزی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل بوده و یا در معانی ذیل به کار رفته باشد:

خاندان حویزی، خاندانی از عالمان و حاکمان مشعشعی حویزه/ هویزه در دوره صفوی

عبدالحسین بن عمران حویزی، معروف به خَیاط، شاعر و ادیب شیعی
عبدعلی بن جمعه حویزی، محدّث و مفسر امامی قرن یازدهم
شبر بن محمد حویزی، فقیه و محدّث امامی قرن دوازدهمرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار