حکم جزئی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحکم جزئی ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

حکم جزئی (منطق)، یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق، به معنای حکم متعلق به برخی از افراد موضوع
حکم جزئی (اصول)، احکام مختص مکلّف یا مکلّفان خاص و دارای کاربرد در علم اصول فقه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار