حکومت (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه حکومت ممکن است در معانی زیر به کار رفته باشد:

حکومت (اصول)، به معنای توسعه یا تضییق تعبدی حکم شرعی؛
حکومت (علوم سیاسی)، به معنای فرمانروایی کردن بر یک شهر یا کشور و اداره کردن شئون اجتماعی و سیاسی مردم؛


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار