حیدرعلی‌خان بن علی‌محمدخان صدر اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحیدرعلی‌خان بن علی‌محمدخان صدر اصفهانی، از ادباء و فضلاء قرن سیزدهم هجری اصفهان و از اعیان خاندان صدر می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حیدرعلی‌خان صدر اصفهانی بن علی‌محمدخان نظام‌الدوله بن عبداللَّه‌خان امین‌الدّوله بن حاج محمّدحسین‌خان صدراعظم اصفهان، از ادباء و فضلاء قرن سیزدهم هجری و از اعیان خاندان صدر است. وی در مقدمه قرآن وقفی آستان قدس رضوی در ۱۹ صفحه شرح‌حال و آثار خیریه حاج محمّد‌حسین‌خان صدراعظم جدّ خویش را به خط شکسته نستعلیق خوش در جمادی الآخر ۱۲۹۶ق نوشته است. نسخه توسط خدیجه خانم دختر عبدالحسین‌خان صدر اصفهانی وقف بر آستان قدس رضوی شده است.
[۱] گلچین معانی، احمد، راهنمای گنجینه قرآن، ص۲۹۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. گلچین معانی، احمد، راهنمای گنجینه قرآن، ص۲۹۵.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۸۵۴.    


جعبه ابزار