حیدر اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحیدر اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ملاحیدر صباغ لنجانی اصفهانی، عالم فاضل، حکیم ریاضی‌دان، متکلّم ادیب در اصفهان
استاد حیدر اصفهانی، هنرمند چیره‌دست گچ‌بری در عصر ایلخانان
حیدر بن محمد مدینی اصفهانی، از فضلاء قرن هشتم هجری اصفهان
شرف‌الدین حیدر بن محمد گلستانه اصفهانی، از بزرگان و اعیان سلسله گلستانه در قرن هشتم هجری اصفهان
فخرالدین حیدر بن ابیطالب رویدشتی اصفهانی، شاعر، محدث و ادیب دانشمند عصر سلجوقی در اصفهان
سیدحیدر بن میرزاخان حسینی اصفهانی، از فضلای قرن یازدهم هجری اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار