خاتون‌آبادی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخاتون‌آبادی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل بوده و یا در معانی ذیل به کار رفته باشد:

خاندان خاتون‌آبادی، از خاندان‌های علمی مشهور و پرنفوذ در اصفهان و سپس تهران

میرسیدمحمد خاتون‌آبادی، از علمای مجاهد ایران در قرن سیزدهم هجری
میرمحمدحسین خاتون‌آبادی، فقیه و مؤلف مشهور امامی قرن دوازدهم
میرمحمدصالح بن عبدالواسع خاتون‌آبادی، فقیه، محدّث و عالم امامی قرن یازدهم
سیدمحمدباقر بن محمداسماعیل خاتون‌آبادی اصفهانی، فاضل محدّث، و از دانشمندان قرن یازدهم هجری اصفهان
سیدمحمدباقر بن محمدصالح خاتون‌آبادی اصفهانی، از فضلاء و محقّقین اصفهان در قرن سیزدهم هجری
سیّدمحمدباقر بن علی حسینی خاتون‌آبادی اصفهانی، از فضلاء قرن دوازدهم هجری در اصفهان
سیدمحمدباقر بن محمدمهدی حسینی خاتون‌آبادی اصفهانی، عالم فاضل جلیل قرن سیزدهم هجری در اصفهان
سیدمحمدباقر بن محمدهادی پاقلعه‌ای خاتون‌آبادی، عارف سالک، از عرفای سلسله نعمت‌اللهی در اصفهان
سیدحسن بن محمد سادات خاتون‌آبادی اصفهانی، عالم فاضل زاهد، از علماء معروف اصفهان در دوره قاجاریه
محمدحسین بن محمدتقی کاتب خاتون‌آبادی اصفهانی، از کاتبان عصر صفویه در اصفهان
حسین بن مظفر سمنانی خاتون‌آبادی اصفهانی، از خوشنویسان عصر صفویه در اصفهان
سیدمحمداسماعیل بن ابوالمحسن حسینی خاتون‌آبادی، از فضلای قرن سیزدهم هجری در اصفهان
سیدمحمداسماعیل بن محمدباقر حسینی خاتون‌آبادی اصفهانی، از علمای اصفهان در قرن یازده هجری
سیدمحمداسماعیل بن محمدباقر حسینی خاتون‌آبادی ثالث، از علما و فقهای اصفهان در قرن دوازده هجری
صابرعلی شاه سیدمحمداسماعیل حسینی خاتون‌آبادی اصفهانی، از مشایخ سلسله نعمت‌اللّهی در اصفهان
اسماعیل بن محمدامین خاتون‌آبادی اصفهانی، از علماء و فقهای اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار