خارجة (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخارجة ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

خارجة بن حذافة عدوی، خارجة بن ‌حُذافة بن‌ غانم ‌بن‌ عامر بن‌ عبداللّه عَدَوی، از شجاعان عرب و از مسلمانان صدر اسلام
خارجة بن زید انصاری، یکی از هفت فقیه نامدار مدینه (فقهای سبعه) و از تابعین


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار