خاصّهذخیره مقاله با فرمت پی دی افخاصه نامی است براى شیعه در مقابل ا هل سنت و جماعت كه به عامه معروفند.

فهرست مندرجات
۱ - تلفظ واژه
۲ - منبع

تلفظ واژه[ویرایش]

این واژه به تشدید صاد خوانده می شود(خاصّه).

منبع[ویرایش]
خاتمی ،احمد،فرهنگ علم کلام،ص۱۰۵،انتشارات صبا.


رده‌های این صفحه : فرق و مذاهب | شیعه
جعبه‌ابزار