خالد اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخالد اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوسعید خلیل بن بدر رارانی صوفی اصفهانی، از محدّثین و عرفای اصفهان در قرن ششم هجری
ابوالفتح خالد بن عمر غازی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن پنجم هجری
ابوعمرو خالد بن محمد رارانی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
خالد بن ابوالفرج علی اصفهانی، ادیب و فقیه در اصفهان
خالد بن غلاب قرشی اصفهانی، در زمان خلافت عثمان والی اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار