خالد بن یزید (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخالد بن یزید ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

خالد بن یزید بن معاویه، ابوهاشم خالد بن یزید بن معاویة بن ابی‌ سفیان، خلیفه‌زاده اموی
خالد بن یزید آل‌مهلب، خالد بن یزید بن حاتم بن قبیصة بن مهلب، از شخصیت‌های خاندان آل‌مهلب
خالد بن یزید بن مهلب، از شخصیت‌های خاندان آل‌مهلب


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار