خبر با واسطه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخبر ناقل سنت معصوم علیه السلام به یک یا چند واسطه.


تعریف خبر باواسطه

[ویرایش]

خبر با واسطه - که مقابل خبر بدون واسطه است - به خبری گفته می شود که شخص آن را به طور مستقیم از معصوم علیه السلام نقل نمی کند، بلکه میان او و معصوم واسطه وجود دارد و این خبر توسط آن واسطه به این شخص رسیده است.

انواع واسطه

[ویرایش]

واسطه گاهی یک نفر و گاهی بیش از یک نفر است. مثل این که گاهی زراره، روایتی را بی واسطه از امام صادق علیه السلام شنیده که این خبر بدون واسطه شمرده می‌شود و گاهی کسان دیگری خبر امام صادق را از زبان زراره شنیده اند، که این خبر را خبر با واسطه می گویند.

اختلاف در حجیت

[ویرایش]

اصولی‌ها در این که آیا خبر با واسطه حجت است یا خبر بدون واسطه، اختلاف دارند؛ مشهور، خبر واحد با واسطه را دارای حجیت می دانند، و به اشکال‌های نظریه غیرمشهور - تقدّم رتبی حکم بر موضوع و اتحاد شرط و مشروط - پاسخ داده‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. المحکم فی أصول الفقه، الحکیم، سیدمحمد سعید، ج۳، ص ۲۴۲.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۴۳۸، برگرفته از مقاله «خبر با واسطه».    جعبه ابزار