خبر صادق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخبر صادق، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به خبر مطابق با واقع گفته می‌شود.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

برای خبر صادق تعاریفی ذکر شده است که ذیلاً به آنها اشاره می‌شود:
۱- خبری است که مطابق با واقع باشد اعم از این که موافق با اعتقاد مخبر باشد یا نباشد.
۲- خبری است که مطابق با اعتقاد مخبر باشد اعم از این که مطابق با واقع باشد یا نباشد.
۳- خبری است که موافق با واقع و اعتقاد مخبر باشد.
قائل به تعریف سوم گفته است خبر کاذب خبری است که مخالف با واقع و اعتقاد مخبر باشد و با این که فرض چهار نوع خبر خواهیم داشت که نه صادق خواهند بود و نه کاذب که ذیلاً به آنها اشاره می‌شود.

خبر نه صادق و نه کاذب

[ویرایش]

ا - خبری که مطابق با واقع و مخالف با اعتقاد مخبر باشد.
ب - خبری که مطابق با واقع باشد و مخبر درباره آن اعتقادی نداشته باشد.
ج - خبری که مخالف با واقع و موافق با اعتقاد مخبر باشد.
د - خبری که مخالف با واقع باشد و مخبر درباره آن اعتقادی نداشته باشد.

تعبیرات دیگر

[ویرایش]

از خبر صادق به حدیث صادق، روایت صادق و خبر صدق نیز تعبیر می‌شود.
[۲] علم‌الهدی، سیدمرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ج۲، ص۳۹.
[۵] مدیرشانه‌چی، کاظم، علم الدرایه، ص۷۷-۷۸.
[۶] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۵۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آمدی، علی بن محمد، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، ص۲۵۳.    
۲. علم‌الهدی، سیدمرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ج۲، ص۳۹.
۳. شهید ثانی، زین‌الدین، الرعایة فی علم الدرایه، ص۵۴.    
۴. شهید ثانی، زین‌الدین، الرعایة فی علم الدرایه، ص۵۴-۵۸.    
۵. مدیرشانه‌چی، کاظم، علم الدرایه، ص۷۷-۷۸.
۶. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۵۳.
۷. صدر، سیدحسن، نهایة الدرایه، ص۲۷۵.    
۸. عاملی، حسین بن عبدالصمد، وصول الاخیار الی اصول الاخبار، ص۲۰۳.    


منبع

[ویرایش]

مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «خبر صادق»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۹/۵.    جعبه ابزار