خجندی اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخجندی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

خاندان خجندیان، خاندانی از علمای شافعی و مشهور در سیاست، از نیمه دوم سده پنجم تا سده هفتم در اصفهان، برخواسته از ماوراءالنهر

ابراهیم بن عبداللّه خجندی اصفهانی، یکی از افراد سرشناس آل خجند و از دانشمندان اصفهان
ابوسعد ثابت بن محمد خجندی اصفهانی، از علما و فقهای بزرگ آل خجند در اصفهان
مسعود بن محمود بن عبداللطیف خجندی اصفهانی، از دانشمندان شافعی آل خجند اصفهان
ابومحمد ثابت بن عبدالصمد خجندی اصفهانی، از روسای شافعیان اصفهان و از بزرگان و شعرای آل خجند
کمال‌الدین احمد بن محمد خجندی اصفهانی، از رؤسای شافعیان اصفهان و از دانشمندان آل خجند
شهاب‌الدین بن صدرالدین عمر خجندی اصفهانی، بزرگ خاندان آل خجند و رئیس شافعیان اصفهان در قرن هفتم هجری
عبداللطیف بن محمد بن ثابت خجندی اصفهانی، از پیشوایان شافعیان و از فقهای معروف اصفهان در قرن ششم هجری
علاءالدین عبدالقادر بن عبداللّه خجندی اصفهانی، از ادبا و شعرای خاندان آل خجند در اصفهان
عبداللطیف بن محمد بن عبداللطیف خجندی اصفهانی، از مشهورترین بزرگان آل خجند و از رؤسای شافعیان اصفهان در قرن ششم هجری
جمال‌الدین محمد بن عبداللطیف خجندی اصفهانی، مردی ادیب و شاعر و از رؤسای شافعیان اصفهان در قرن ششم هجری
ابوبکر محمد بن عبداللطیف خجندی اصفهانی، مردی فقیه، خطیب، ادیب، شاعر و یکی از بزرگان آل خجند اصفهان در قرن ششم هجری
ابوالمظفر بن محمد بن ثابت خجندی اصفهانی، از فقهای خاندان خجند و از پیشوایان شافعی اصفهان در اواخر قرن پنجم هجری
ابوبکر محمد بن ثابت خجندی اصفهانی، نخستین خجندی مقیم اصفهان و از فقهای مشهور شافعیان در در قرن پنجم هجری
صدرالدین عمر خجندی اصفهانی، بزرگ خاندان خجندیان و رئیس شافعیان اصفهان در اوایل قرن هفتم هجری
ابوابراهیم عبیدالله بن محمد خجندی اصفهانی، از دانشمندان و فقهای خاندان خجندی اصفهان در قرن ششم هجری
جمال‌الدین محمود بن عبداللطیف خجندی اصفهانی، رادر صدرالدین ابوبکر خجندی و از بزرگان خاندان خجند اصفهان در قرن ششم هجری
محمد بن عبداللطیف بن محمد خجندی اصفهانی، از بزرگان آل خجند و رئیس شافعیان اصفهان در قرن ششم هجری
ابوالقاسم مسعود بن محمد بن ثابت خجندی اصفهانی، چهارمین فرزند ابوبکر محمد بن ثابت خجندی و از فقیهان شافعی اصفهان در قرن پنجم هجری
ابوسعد ثابت بن محمد خجندی اصفهانی، از علما و فقهای بزرگ آل خجند


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار