خدابنده (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخدابنده ممکن است اسم برای اشخاص یا مکان‌های ذیل باشد:

اعلام و اشخاص
محمد خدابنده صفوی، چهارمین پادشاه صفوی و پسر بزرگ شاه طهماسب اول
محمد خدابنده اولجایتو، هشتمین سلطان از سلسله ایلخانان و شیعه

مکان
خدابنده (شهر)، شهرستانی واقع در جنوب استان زنجان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار