خداش (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخداش ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

خداش (رهبر جنبش هاشمیه)، یکی از نخستین رهبران جنبش هاشمیه در خراسان در سده دوم
خداش بن بشر مجاشعی‌بعیث، بَعیث، لقب خِداش بن بِشْر مُجاشِعی، شاعر هجاگوی بصره
خداش بن زهیر عامری، کنیه‌اش ابو‌ زهیر، از شعرای جاهلی و از شاعران بزرگ و مشهور قبیله قیس


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار