خراش (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخراش ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اسم برای اشخاص ذیل باشد:

معانی
خراش (فقه)، بریده شدن پوست و دارای کاربرد در فقه اسلامی

اعلام و اشخاص
خراش بن ابراهیم کوفی، از راویان امامی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار